Home Nieuws Vergaderingen Links Contact


Statuten KLSV vzw

Gecoördineerde statuten 2023
Koninklijk Leuvens Scheidsrechtersverbond vzw

I: DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

 1. De vereniging is genaamd "Koninklijk Leuvens Scheidsrechtersverbond vzw", afgekort "K.L.S.V." en is aangesloten bij de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen onder het stamnummer 6315.
 2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

 1. De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest. De vereniging valt onder het gerechtelijk arrondissement Leuven.
 2. Voor het wijzigen van de maatschappelijke zetel is een beslissing van de Algemene Vergadering vereist. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp van de vzw

 1. De vzw stelt zich tot belangeloos doel: het beoefenen en vervolmaken van het scheidsrechteren.
 2. Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:
  • Organiseren van maandelijkse vergaderingen
  • Organiseren van cohesieactiviteiten ten voordele van al haar leden
 3. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
 4. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
 5. De vzw kan zich aansluiten bij elke andere vereniging met een gelijkaardig doel.

Artikel 4. Hoedanigheid als lid van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen

De vzw verbindt er zich toe de statuten en de reglementen van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen na te leven. Elke werking of strekking tegen de belangen van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen wordt verbannen. Elke bepaling van deze statuten die strijdig zou zijn met de reglementen van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen wordt door deze als nietig beschouwd.

Artikel 5. Duur van de vzw

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

II: LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Leden, toegetreden leden en ereleden

De vzw bestaat uit actieve leden (hierna “leden” genoemd), toegetreden leden en ereleden.

Artikel 7. Aantal leden

Er zijn minstens vijf leden.

Artikel 8. Lidmaatschap van leden

 1. Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als lid.
 2. De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als lid toe te treden zijn de volgende:
  • Als actief scheidsrechter het examen van scheidsrechter afgelegd te hebben en lid te zijn van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen
  • Als gewezen scheidsrechter:
   • Deel uitmaken van een Comité of Commissie in de schoot van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen
   • Drager zijn van een onderscheiding (bondserepenning, lid van verdienste, erelid K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen, enz.…)
   • Ten minste tien jaar actief lid zijn van de vereniging
 3. Een kandidaat-lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij het Bestuur.
 4. Het Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
 5. Als het Bestuur de toelating van een kandidaat–lid weigert, kan dit kandidaat-lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na minstens 1 (één) kalenderjaar na de eerste aanvraag.

Artikel 9. Rechten en plichten van leden

 1. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen.
 2. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.
 3. Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

Artikel 10. Lidmaatschapsbijdrage van leden

 1. De leden betalen een jaarlijks lidmaatschapsbijdrage.
 2. Een uitzondering hierop geldt voor beginnende scheidsrechters voor wie het eerste jaar de lidmaatschapsbijdrage niet verplicht is.
 3. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door het Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
 4. Zij bedraagt maximum 80 (tachtig) euro.
 5. Het lidgeld dient te worden betaald voor aanvang van het kalenderjaar waarop het betrekking heeft.

Artikel 11. Ontslagneming van leden

 1. Elk lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag per brief of per e-mail bekend te maken aan het Bestuur.
 2. Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:
  • Wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om lid te zijn in de vzw
  • Wanneer het lid zijn of haar lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de maand na minstens 1 (één) schriftelijke aanmaning.
 3. De ontslagneming vanwege een lid gaat onmiddellijk in.

Artikel 12. Schorsing van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw of de K.B.V.B – Voetbal Vlaanderen, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 13. Uitsluiting van leden

 1. Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
 2. De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.
 3. De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

Artikel 14. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

 1. Geen enkel lid of toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw.
 2. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.
 3. Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

Artikel 15. Aansluiting van toegetreden leden

 1. Elke natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid.
 2. De voorwaarden om tot de vzw als toetredend lid aan te sluiten zijn de volgende:
  • Partner zijn van een lid
  • Zich onbaatzuchtig willen inzetten voor de vzw door deel te nemen als medewerker aan de georganiseerde activiteiten door de vzw
 3. Een kandidaat-toegetreden lid dient schriftelijk een aanvraag in bij het Bestuur.
 4. Het Bestuur beslist autonoom of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.
 5. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 16. Rechten en plichten van toegetreden leden

 1. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.
 2. Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

Artikel 17. Bijdrage van toegetreden leden

De toegetreden leden betalen dezelfde bijdrage als de leden.

Artikel 18. Ontslagneming van toegetreden leden

 1. Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend te maken aan het Bestuur.
 2. Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:
  • Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om als toegetreden lid aanvaard te worden in de vzw.

Artikel 19. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur. Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij overlijden.

Artikel 20. Ereleden

 1. Als erelid kan benoemd worden lid die op een bijzondere wijze het belang van de vereniging heeft gediend en die het erelidmaatschap, aangeboden door het bestuursorgaan, aanvaardt. Eventueel kan dit ook postuum toegekend worden.
 2. De benoeming zelf moet – op voorstel van het bestuursorgaan – door de algemene vergadering goedgekeurd worden.

III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Samenstelling van de Algemene Vergadering

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.
 2. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter(s) van het Bestuur, bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige bestuurslid.

Artikel 22. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:
 • De wijziging van de statuten
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders
 • De benoeming en de afzetting van de commissarissen
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 • De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
 • De ontbinding van de vereniging
 • De uitsluiting van een lid
 • De omzetting van de vzw in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
 • Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 • Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen

Artikel 23. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

 1. De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
 2. Het Bestuur kan een Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij dit nodig acht, in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt.

Artikel 24. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

 1. De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen.
 2. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de leden van de vereniging het vragen.
 3. Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
 4. De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden en bestuurders verstuurd per brief of e-mail op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.
 5. De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.
 6. Aan de leden en de bestuurders die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.
 7. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 30 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 25. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

 1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.
 2. Bij volgende beslissingen moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
  • Wijziging aan de statuten
  • Uitsluiten van een lid
  • Ontbinding van de vereniging
 3. Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimumvereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 26. Verloop van de Algemene Vergadering

 1. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.
 2. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hen door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover zij verslag uitbrengen. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met hun beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
 3. De bestuurders en de commissarissen kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 27. Stemming op de Algemene Vergadering

 1. Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.
 2. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden.
 3. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen.
 4. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.
 5. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend zijn.
 6. Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend:
  • Wijziging aan de statuten
   Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).
  • Uitsluiten van een lid
  • Ontbinding van de vereniging
 7. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag alle leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

Artikel 28. Verslag van de Algemene Vergadering

 1. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
 2. Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door publicatie van de beslissingen op de website van de vzw.
 3. Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

IV: TUSSENTIJDSE VERGADERINGEN

Artikel 29.

Op voorstel van het Bestuur worden tussentijdse vergaderingen georganiseerd door het Bestuur voor alle leden. De frequentie, de datum en het uur en de plaats worden door het Bestuur beslist. Het Bestuur bepaalt ook de inhoud en de duur.

V: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 30. Samenstelling van het Bestuur

 1. De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 9 bestuurders, die allen lid zijn van de vzw. Dit aantal is echter altijd lager dan het aantal leden.
 2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 2 jaar. Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
 3. Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van Voorzitter, Ondervoorzitter(s), Secretaris en Penningmeester, die de taken vervullen die horen bij deze functie ter gelegenheid van hun aanstelling.
 4. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.
 5. Ieder bestuurslid is verplicht de blauwe kaart van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen (beheerder) te ondertekenen.

Artikel 31. Coöptatie van bestuurders

 1. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
 2. De eerstvolgende Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 32. Bevoegdheden van het Bestuur

 1. Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 3. Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.
 4. Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.
 5. De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.
 6. Indien het Bestuur het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het Bestuur op te nemen.
 7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de publicatie van de datum van het intern reglement in de statuten.

Artikel 33. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

 1. Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.
 2. Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.
 3. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door drie bestuurders, die gezamenlijk handelen.
 4. De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 5. Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 34. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 35. Vergaderingen van het Bestuur

 1. Het Bestuur vergadert na oproeping door de secretaris zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de secretaris.
 2. De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 7 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van het Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het Bestuur, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de secretaris.

Artikel 36. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

Het Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Artikel 37. Verslag van het Bestuur

 1. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
 2. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
 3. De notulen van de vergaderingen van het Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 38. Tegenstrijdig belang

 1. Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
 2. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.
 3. Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
 4. Een bestuurslid van de vereniging mag tegelijkertijd geen bestuursmandaat bekleden in een andere, bij de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen aangesloten scheidsrechters vriendenkring.

Artikel 39. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

 1. Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 2. Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.
 3. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur.
 4. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij/zij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.
 5. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 40. Ontslag van bestuurders

 1. Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
 2. Indien een bestuurslid 3 (drie) maal onwettig afwezig is op een bestuurs- of tussentijdse vergadering, wordt hij/zij verondersteld ontslag te nemen uit het Bestuur.
 3. De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is niet geheim.

VI: HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 41. Het dagelijks bestuur

 1. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
 2. Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, niet opdragen aan een of meer personen.

VII. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 42. Aansprakelijkheid van bestuurders

 1. De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
 2. Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
 3. Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
 4. Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

VIII. BOEKHOUDING

Artikel 43. Boekjaar

Het boekjaar van de vzw loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 44. Boekhouding

 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.
 2. Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
 3. Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
 4. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 45. Toezicht door de commissarissen

Het toezicht op de financiën van de vzw wordt opgedragen aan twee commissarissen die jaarlijks door de Algemene Vergadering worden aangeduid uit haar leden.

IX. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 46. Vrijwillige ontbinding van de vzw

 1. De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.
 2. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.
 3. Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
 4. In de vzw's die een of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110§2 WVV. Wanneer een van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.
 5. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 2 vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft.
 6. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.
 7. Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

Artikel 47. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening, beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd een liefdadig werk of aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel. De keuze van een liefdadig werk dient te worden bekrachtigd door het Uitvoerend Comité of van het directiecomité van de K.B.V.B. – Voetbal Vlaanderen.

Artikel 48. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

X. SLOT

Artikel 49. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.
2021-2023 - KLSV vzw (webdesign by Kenneth Lauwers)